Obchodné podmienky BeershopuCraft & Deli s.r.o.
so sídlom Sokolovská 1464/188, 180 00 Praha 8, Česká republika
IČO: 25624075

zapísaná v obchodnom registri vedenom na Krajskom súde v Prahe, oddiel B, vložka 55744 na predaj tovaru prostredníctvom internetového obchodu na internetovej adrese www.beershop.sk

 

1.    ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1    Tieto obchodné podmienky (ďalej len "obchodné podmienky") spoločnosti Craft & Deli s.r.o., so sídlom Sokolovská 188, 180 00 Praha 8, Česká Republika, IČO: 25624075, zapísanej v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Prahe, oddiel B, vložka 55744 (ďalej len "predávajúci") upravujú v súlade s ustanovením § 1751 ods. 1 zákona č. 89/2012 Sb, Občiansky zákonník (ďalej len "Občiansky zákonník"), vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy (ďalej len "kúpna zmluva") uzatvorenej medzi predávajúcim a inou fyzickou osobou (ďalej len "kupujúci") prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho. Internetový obchod je predávajúcim prevádzkovaný na internetovej stránke umiestnenej na adrese www.beershop.sk (ďalej len "webová stránka"), a to prostredníctvom rozhrania webovej stránky (ďalej len "e-shop").

1.2    Tieto obchodné podmienky sa neuplatňujú, ak osoba, ktorá má v úmysle kúpiť tovar od predávajúceho, je pri objednávaní tovaru právnickou osobou alebo osobou, ktorá koná v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo povolania.

1.3    V kúpnej zmluve sa môžu dohodnúť ustanovenia, ktoré sa odchyľujú od týchto podmienok. Odchylné ustanovenia v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami obchodných podmienok.

1.4    Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva a obchodné podmienky sú vypracované v českom jazyku. Kúpna zmluva môže byť uzatvorená v českom jazyku.

 

2.    ÚČET UŽÍVATEĽA

2.1    Na základe registrácie kupujúceho na webovej stránke môže kupujúci pristupovať do svojho používateľského rozhrania. Kupujúci si môže vo svojom uživateľskom rozhraní objednať tovar (ďalej len "uživateľský účet"). Ak to webové rozhranie obchodu umožňuje, môže kupujúci objednať tovar aj bez registrácie priamo z e-shopu.

2.2    Pri registrácii na webovej stránke a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uviesť všetky údaje správne a pravdivo. Kupujúci je povinný aktualizovať údaje uvedené v užívateľskom účte vždy, keď sa zmenia. Údaje uvedené kupujúcim v používateľskom účte a pri objednávaní tovaru považuje predávajúci za správne.

2.3    Prístup k používateľskému účtu je zabezpečený používateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať dôvernosť informácií potrebných na prístup k svojmu používateľskému účtu.

2.4    Kupujúci nie je oprávnený umožniť tretím osobám používať používateľský účet.

2.5    Predávajúci môže zrušiť používateľský účet, najmä ak kupujúci poruší svoje povinnosti vyplývajúce z kúpnej zmluvy (vrátane obchodných podmienok).

2.6    Kupujúci berie na vedomie, že používateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, najmä s ohľadom na nevyhnutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia predávajúceho alebo nevyhnutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia tretích strán.

 

3.    UZAVRETIE KÚPNEJ ZMLUVY

3.1    Všetky prezentácie tovaru na webovom rozhraní obchodu majú informatívny charakter a predávajúci nie je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu ohľadom tohto tovaru. Ustanovenia § 1732 ods. 2 občianskeho zákonníka sa neuplatňujú.

3.2    E-shop obsahuje informácie o tovare vrátane cien jednotlivých tovarov a nákladov na vrátenie tovaru, ak tovar vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť obvyklým spôsobom poštou. Ceny tovaru sú uvedené vrátane DPH a všetkých súvisiacich poplatkov alebo spotrebnej dane. Ceny tovaru zostávajú v platnosti dovtedy, kým sú zobrazené na webovom rozhraní obchodu. Toto ustanovenie neobmedzuje možnosť predávajúceho uzavrieť kúpnu zmluvu za individuálne dohodnutých podmienok.

3.3    E-shop obsahuje aj informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru. Informácie o nákladoch spojených s balením a doručením tovaru uvedené vo webovom rozhraní obchodu platia len v prípadoch, keď je tovar doručovaný na území Českej republiky.

3.4    Kupujúci si objedná tovar vyplnením objednávkového formulára vo webovom rozhraní obchodu. Objednávkový formulár obsahuje najmä informácie o:

 • objednaný tovar (objednaný tovar kupujúci "vloží" do elektronického nákupného košíka webového rozhrania obchodu)
 • spôsob úhrady kúpnej ceny tovaru, údaje o požadovanom spôsobe dodania objednaného tovaru
 • informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru (ďalej spoločne len "objednávka").

3.5    Pred odoslaním objednávky predávajúcemu je kupujúcemu umožnené skontrolovať a zmeniť údaje, ktoré kupujúci uviedol v objednávke, a to aj s ohľadom na možnosť kupujúceho zistiť a opraviť chyby vzniknuté pri zadávaní údajov do objednávky. Kupujúci odošle objednávku predávajúcemu kliknutím na tlačidlo "Potvrdiť objednávku". Údaje uvedené v objednávke považuje predávajúci za správne. Predávajúci potvrdí prijatie objednávky kupujúcemu bezodkladne po jej prijatí e-mailom na e-mailovú adresu kupujúceho uvedenú v užívateľskom účte alebo v objednávke (ďalej len "e-mailová adresa kupujúceho").

3.6    Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti od charakteru objednávky (množstvo tovaru, výška kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu) požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (napr. písomne alebo telefonicky).

3.7    Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká doručením akceptácie objednávky (prijatia), ktorú predávajúci zašle kupujúcemu elektronickou poštou na adresu elektronickej pošty kupujúceho.

3.8    Kupujúci súhlasí s použitím prostriedkov diaľkovej komunikácie pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady, ktoré vzniknú kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefonické hovory), znáša kupujúci sám a neodlišujú sa od základnej sadzby.

3.9    Odoslaním objednávky kupujúci vyhlasuje, že je osobou staršou ako 18 rokov. Odberateľ je povinný na žiadosť dodávateľa preukázať splnenie podmienky podľa § 12 ods. 1 písm. a) zákona č. 379/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov - najmä predložením kópie preukazu totožnosti odberateľa. V prípade, že Odberateľ nesplní vyššie uvedenú podmienku alebo jej splnenie Dodávateľovi riadne nepreukáže, Dodávateľ je oprávnený od Zmluvy odstúpiť.

 

4.    CENA TOVARU A PLATOBNÉ PODMIENKY

 

4.1    Cenu Tovaru a akékoľvek náklady spojené s dodaním Tovaru podľa Zmluvy môže Kupujúci uhradiť Predávajúcemu nasledujúcimi spôsobmi

 • v hotovosti v jednej z prevádzok predávajúceho;
 • v hotovosti pri dodaní na miesto určené kupujúcim v objednávke;
 • bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho IBAN SK19 7500 0000 0040 2837 4299, vedený v ČSOB (ďalej len "účet predávajúceho");
 • bezhotovostnou platobnou kartou.
 • Online platby sa uskutočňujú prostredníctvom platobnej brány ComGate. Poskytovateľ služby, spoločnosť ComGate Payments, a.s., je licencovanou platobnou inštitúciou, ktorá pôsobí pod dohľadom Českej národnej banky. Platby uskutočnené prostredníctvom platobnej brány sú plne zabezpečené a všetky informácie sú šifrované.
 • Platba kartou - najrýchlejší spôsob platby online. Do rozhrania platobnej brány ComGate zadáte číslo karty, dátum platnosti a CVC kód - tri čísla, ktoré sa nachádzajú na podpisovom prúžku na zadnej strane karty. Všetko je zabezpečené štandardom 3D Secure, takže budete pravdepodobne požiadaní o zadanie číselného kódu, ktorý dostanete prostredníctvom textovej správy od svojej banky.
 • Platba bankovým prevodom - okamžitá platba prostredníctvom internetového bankovníctva. Platobná brána ComGate vás presmeruje do vášho internetového bankovníctva, kde sa prihlásite ako zvyčajne a potvrdíte už pripravený platobný príkaz. Po dokončení platby budete presmerovaní späť do obchodu. Platba je potvrdená okamžite, objednávku vybavíme bezodkladne.
 • Kontakt: ComGate Payments, a.s. Gočárova trieda 1754 / 48b, Hradec Králové, E-mail: platby-podpora@comgate.cz, Tel: +420 228 224 267.

4.2    Spolu s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu aj náklady spojené s balením a dodaním tovaru v dohodnutej výške. Ak nie je výslovne uvedené inak, kúpna cena zahŕňa aj náklady spojené s dodaním tovaru.

4.3    Predávajúci nepožaduje od kupujúceho zálohu ani inú podobnú platbu. Tým nie sú dotknuté ustanovenia článku 4.6 Obchodných podmienok týkajúce sa povinnosti zaplatiť kúpnu cenu tovaru vopred.

4.4    V prípade platby v hotovosti alebo v prípade platby na dobierku je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do 7 dní od uzavretia kúpnej zmluvy.

4.5    V prípade bezhotovostnej platby je kupujúci povinný zaplatiť kúpnu cenu tovaru spolu s variabilným symbolom platby. V prípade bezhotovostnej platby je povinnosť kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu splnená okamihom pripísania príslušnej sumy na účet predávajúceho.

4.6    Predávajúci je oprávnený, najmä v prípade, že nedôjde k dodatočnému potvrdeniu objednávky zo strany kupujúceho (článok 3.6), požadovať zaplatenie celej kúpnej ceny pred odoslaním tovaru kupujúcemu. Ustanovenie § 2119 ods. 1 Občianskeho zákonníka sa neuplatňuje.

4.7    Akékoľvek zľavy a zľavové kupóny z ceny tovaru, ktoré predávajúci poskytne kupujúcemu, nie je možné navzájom kombinovať. Množstevnú zľavu nemožno kombinovať s inými zľavami.

4.8    Ak je to v obchodnom styku obvyklé alebo ak to ustanovujú všeobecne záväzné právne predpisy, predávajúci vystaví kupujúcemu daňový doklad na platby uskutočnené na základe kúpnej zmluvy. Predávajúci je platiteľom DPH. Predávajúci vystaví daňový doklad kupujúcemu po zaplatení ceny tovaru a zašle ho v elektronickej podobe na elektronickú adresu kupujúceho.

 

5.    ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

5.1    Kupujúci berie na vedomie, že na internetovej stránke elektronického obchodu sa predávajú najmä potraviny a v zmysle ustanovenia § 1837 Občianskeho zákonníka nie je možné odstúpiť od kúpnej zmluvy pri dodávke tovaru podliehajúceho rýchlej skaze, ako aj pri dodávke tovaru v uzavretom obale, ktorý spotrebiteľ vyňal alebo otvoril z obalu a z hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť. Predávajúci považuje za tovar podliehajúci skaze tovar, ktorého trvanlivosť je kratšia ako 4 týždne od dátumu výroby.

5.2    Ak nejde o prípad uvedený v článku 5.1 alebo o iný prípad, kedy nemožno od Kúpnej zmluvy odstúpiť, má Kupujúci právo odstúpiť od Kúpnej zmluvy do štrnástich (14) dní odo dňa prevzatia Tovaru v súlade s ustanovením § 1829 ods. 1 Občianskeho zákonníka s tým, že ak je predmetom Kúpnej zmluvy niekoľko druhov Tovaru alebo dodanie viacerých častí, táto lehota začína plynúť odo dňa prevzatia poslednej dodávky Tovaru. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť predávajúcemu zaslané v lehote uvedenej v predchádzajúcej vete. Odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci zaslať na e-mailovú adresu predávajúceho objednavky@beershop.cz. Na odstúpenie od zmluvy môže kupujúci použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou VOP ako príloha 1.

5.3    V prípade odstúpenia od Kúpnej zmluvy podľa článku 5.2 Obchodných podmienok sa Kúpna zmluva od začiatku zrušuje. Tovar musí byť vrátený predávajúcemu do siedmich (7) dní od odstúpenia od zmluvy. Ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, znáša náklady spojené s vrátením tovaru predávajúcemu, a to aj v prípade, ak tovar vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť bežnou poštovou cestou.

5.4    V prípade odstúpenia od Zmluvy podľa článku 5.2 Obchodných podmienok vráti Predávajúci peňažné prostriedky prijaté od Kupujúceho do siedmich (7) dní od odstúpenia Kupujúceho od Zmluvy rovnakým spôsobom, akým ich Predávajúci od Kupujúceho prijal. Predávajúci je tiež oprávnený vrátiť plnenie poskytnuté kupujúcim už pri vrátení tovaru kupujúcim alebo iným spôsobom, ak s tým kupujúci súhlasí a kupujúcemu nevzniknú žiadne dodatočné náklady. Ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, ako mu kupujúci vráti tovar alebo preukáže, že tovar predávajúcemu odoslal.

5.5    Predávajúci je oprávnený jednostranne započítať pohľadávku na úhradu škody na tovare proti pohľadávke kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.

5.6    Predávajúci je oprávnený kedykoľvek odstúpiť od kúpnej zmluvy, kým kupujúci neprevezme tovar. V takom prípade predávajúci vráti kupujúcemu kúpnu cenu bez zbytočného odkladu, bez akéhokoľvek odkladu, v hotovosti na účet určený kupujúcim.

5.7    Ak je spolu s tovarom kupujúcemu poskytnutý dar, darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim sa uzatvára s podmienkou, že ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, darovacia zmluva týkajúca sa takéhoto daru stráca platnosť a kupujúci je povinný dar spolu s tovarom vrátiť predávajúcemu.

6.    PREPRAVA A DODANIE TOVARU

6.1    V prípade, že sa na osobitnú žiadosť kupujúceho dohodne iný spôsob prepravy, kupujúci znáša riziko a všetky dodatočné náklady spojené s takýmto spôsobom prepravy.

6.2    Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, kupujúci je povinný prevziať tovar pri dodaní.

6.3    V prípade, že z dôvodov na strane kupujúceho je potrebné tovar dodať opakovane alebo iným spôsobom, ako bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným dodaním tovaru alebo náklady spojené s iným spôsobom dodania.

6.4    Kupujúci je povinný pri prevzatí tovaru od dopravcu skontrolovať neporušenosť obalu tovaru a v prípade akýchkoľvek závad túto skutočnosť bezodkladne oznámiť dopravcovi. V prípade, že sa zistí poškodenie obalu, ktoré svedčí o neoprávnenom zásahu do zásielky, kupujúci nemusí zásielku od prepravcu prevziať.

6.5    Ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán pri preprave tovaru môžu byť upravené osobitnými dodacími podmienkami predávajúceho, ak ich predávajúci vydal.

 

7.    PRÁVA VYPLÝVAJÚCE Z CHYBNÉHO PLNENIA

7.1    Práva a povinnosti zmluvných strán v súvislosti s právami z vadného plnenia sa riadia príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi (najmä § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 Občianskeho zákonníka).

7.2    Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za to, že tovar je pri prevzatí bez vád. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu najmä za to, že v čase prevzatia tovaru kupujúcim

 

 • tovar má vlastnosti dohodnuté medzi zmluvnými stranami, a ak k dohode nedošlo, má vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca opísal alebo ktoré kupujúci očakával vzhľadom na povahu tovaru a na základe nimi vykonanej reklamy,
 • tovar je vhodný na účel, ktorý predávajúci uvádza, že sa má použiť, alebo na ktorý sa tovar tohto druhu zvyčajne používa,
 • tovar zodpovedá svojou kvalitou alebo spracovaním dohodnutej vzorke alebo exempláru, ak bola kvalita alebo spracovanie určené na základe dohodnutej vzorky alebo exemplára,
 • tovar je v primeranom množstve, miere alebo hmotnosti a
 • tovar spĺňa požiadavky právnych predpisov.

7.3    Ustanovenia uvedené v článku 7.2 Obchodných podmienok sa nevzťahujú na tovar predávaný za nižšiu cenu so skrátenou dobou trvanlivosti, ak bol kupujúci na túto skutočnosť upozornený v popise výrobku. Na takýto zľavnený tovar sa vzťahujú podmienky uvedené v článku 5.1 a od zmluvy o dodávke tovaru nemožno odstúpiť.

7.4    Práva z vadného plnenia uplatňuje kupujúci na adrese prevádzkarne predávajúceho, ak je prijatie reklamácie možné s ohľadom na sortiment predávaného tovaru, alebo v sídle alebo mieste podnikania. Za okamih uplatnenia reklamácie sa považuje okamih, keď predávajúci obdrží reklamovaný tovar od kupujúceho.

7.5    Ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán súvisiace so zodpovednosťou predávajúceho za vady môže upravovať reklamačný poriadok predávajúceho.

 

8.    ĎALŠIE PRÁVA A POVINNOSTI STRÁN

8.1    Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k Tovaru zaplatením celej kúpnej ceny Tovaru.

8.2    Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexmi správania v zmysle § 1826 ods. 1 písm. e) Občianskeho zákonníka.

8.3    Mimosúdne vybavovanie sťažností spotrebiteľov zabezpečuje predávajúci prostredníctvom elektronickej adresy objednavky@beershop.sk. Predávajúci zašle informáciu o vybavení reklamácie kupujúceho na elektronickú adresu kupujúceho.

8.4    Predávajúci je oprávnený predávať tovar na základe živnostenského oprávnenia. Kontrolu obchodu vykonáva v rámci svojich právomocí príslušný živnostenský úrad. Úrad na ochranu osobných údajov vykonáva dozor v oblasti ochrany osobných údajov. Česká obchodná inšpekcia vykonáva okrem iného dozor nad dodržiavaním zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov vo vymedzenom rozsahu. Kupujúci je oprávnený obrátiť sa so svojou sťažnosťou na vyššie uvedené orgány dohľadu alebo štátne orgány dohľadu.

8.5    Kupujúci týmto preberá na seba nebezpečenstvo zmeny okolností v zmysle § 1765 ods. 2 Občianskeho zákonníka.

 

9.    OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

9.1    Ochrana osobných údajov kupujúceho, ktorý je fyzickou osobou, je zabezpečená zákonom č. 101/2000 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

9.2    Kupujúci súhlasí so spracovaním týchto osobných údajov: meno a priezvisko, adresa bydliska, identifikačné číslo, daňové identifikačné číslo, e-mailová adresa a telefónne číslo (ďalej spoločne len "osobné údaje").

9.3    Kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov predávajúcim na účely výkonu práv a povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy a na účely vedenia používateľského účtu. Ak sa kupujúci nerozhodne inak, súhlasí so spracovaním osobných údajov predávajúcim aj na účely zasielania informácií a obchodných oznámení kupujúcemu. Súhlas so spracovaním osobných údajov v celom rozsahu podľa tohto článku nie je podmienkou, ktorá by sama osebe bránila uzavretiu kúpnej zmluvy.

9.4    Kupujúci berie na vedomie, že je povinný uvádzať svoje osobné údaje (pri registrácii, vo svojom užívateľskom účte, pri zadávaní objednávky z webového rozhrania obchodu) správne a pravdivo a že je povinný bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o akejkoľvek zmene svojich osobných údajov.

9.5    Predávajúci môže poveriť spracovaním osobných údajov kupujúceho tretiu stranu - spracovateľa. S výnimkou osôb prepravujúcich tovar nebude predávajúci poskytovať osobné údaje tretím stranám bez predchádzajúceho súhlasu kupujúceho.

9.6    Osobné údaje sa spracúvajú na dobu neurčitú. Osobné údaje sa spracúvajú v elektronickej forme automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej forme neautomatizovaným spôsobom.

9.7    Kupujúci potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú presné a že bol informovaný o tom, že ide o dobrovoľné poskytnutie osobných údajov.

9.8    V prípade, že sa kupujúci domnieva, že predávajúci alebo sprostredkovateľ (článok 9.5) vykonáva spracúvanie jeho osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou súkromného a osobného života kupujúceho alebo v rozpore so zákonom, najmä ak sú osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracúvania, môže kupujúci:

 • požiadať predávajúceho alebo spracovateľa o vysvetlenie
 • požadovať od predávajúceho alebo spracovateľa nápravu

9.9    Ak kupujúci požiada o informácie o spracovaní svojich osobných údajov, predávajúci je povinný mu tieto informácie poskytnúť. Za poskytnutie informácií podľa predchádzajúcej vety je predávajúci oprávnený účtovať primeranú úhradu, ktorá nesmie presiahnuť náklady potrebné na poskytnutie informácií.

 

10.    ZASIELANIE OBCHODNÝCH OZNÁMENÍ A UKLADANIE SÚBOROV COOKIE.

10.1    Kupujúci môže v rámci nákupu na internetovej stránke predávajúceho súhlasiť so zasielaním informácií týkajúcich sa tovaru, služieb alebo podnikania predávajúceho na elektronickú adresu kupujúceho a ďalej môže súhlasiť so zasielaním obchodných oznámení predávajúceho na elektronickú adresu kupujúceho.

10.2    Kupujúci súhlasí s ukladaním súborov cookie na svojom počítači. V prípade, že nákup na webovej stránke je možné uskutočniť a záväzky predávajúceho z kúpnej zmluvy plniť bez ukladania súborov cookies do počítača kupujúceho, môže kupujúci súhlas podľa predchádzajúcej vety kedykoľvek odvolať.

 

11.    PREDKLADANIE

11.1    Kupujúcemu možno doručovať na jeho elektronickú adresu.​

 

12.    ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

12.1    Ak vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, zmluvné strany sa dohodli, že tento vzťah sa riadi českým právom. Tým nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

12.2    Ak je alebo sa stane niektoré ustanovenie Podmienok neplatné alebo neúčinné, neplatné ustanovenie sa nahradí ustanovením, ktorého význam je čo najbližší neplatnému ustanoveniu. Neplatnosť alebo neúčinnosť jedného ustanovenia nemá vplyv na platnosť ostatných ustanovení.

12.3    Kúpna zmluva vrátane Obchodných podmienok je archivovaná Predávajúcim v elektronickej podobe a nie je prístupná.

12.4    Kontaktné údaje predávajúceho: adresa dodania Sokolovská 1464/188, 180 00 Praha 8, e-mailová adresa objednavky@beershop.sk, telefónne číslo +420 724 028 503.

 

V Prahe 2. Januára 2021.

 

DODATOK č. 1 VOP

Oznámenie o odstúpení od zmluvy

- Adresát: Craft & Deli s.r.o., Sokolovská 188, 180 00 Praha 8, Česká Republika, e-mail: objednavky@beershop.sk

- Týmto oznamujem (*), že týmto odstupujem (*) od zmluvy o kúpe tohto tovaru (*)/o poskytnutí týchto služieb (*)

- Dátum objednávky (*)/dátum prijatia (*)

- Meno a priezvisko spotrebiteľa (spotrebiteľov)

- Adresa spotrebiteľa (spotrebiteľov)

- Podpis spotrebiteľa (spotrebiteľov) (len ak sa tento formulár zasiela v papierovej forme)

- Dátum

(*) Nehodiace sa prečiarknite alebo doplňte podrobnosti